Sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys

Pro 1, Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — Tarnyba yra paskelbusi Rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybiųtačiau sulaukia ir kitų klausimų klausimų dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, keitimo ir ar nutraukimo, sankcijų tiekėjams taikymo esant paskelbtai ekstremaliai situacijai sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys koronaviruso COVID plitimo grėsmės. Dažniausiai užduodami klausimai dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, keitimo ir ar nutraukimo, sankcijų tiekėjams taikymo esant paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės: Ar galima pratęsti sutarčių vykdymo prekių pristatymo, paslaugų suteikimo terminus, ar galima nukelti sutartyse numatytas renginių datas? Ar įtraukti tiekėjus į nepatikimų tiekėjų sąrašus dėl netiekiamų prekių, neteikiamų paslaugų, pvz. Ar koronavirusas gali būti laikomas force majeure nenugalimos jėgos aplinkybe?

X Viešojo pirkimo sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys keitimas Vykdant pirkimo sutartį, neretai susiklosto situacijos, kada yra reikalinga šią sutartį pakoreguoti.

Tačiau dažnai susiduriama su situacija, kada yra sudėtinga atskirti, ar reikalingas sutarties pakeitimas yra esminis sutarties pakeitimas, t. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo praktikoje yra išskyręs požymius, iš kurių bent vieną atitinkantis pirkimo sutarties pakeitimas turėtų būti laikomas esminiu: nustačius naują sąlygą, kuri, jeigu būtų buvusi nustatyta pirkimo dokumentuose, būtų suteikusi galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti kito nei pasirinktasis dalyvio pasiūlymą; kai pakeitimu žymiai išplečiama sutarties apimtis, į sutartį įtraukiant paslaugas, kurios nebuvo numatytos pradinėje sutartyje; kai dėl pakeitimo keičiasi ekonominė sutarties pusiausvyra tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo numatyta pradinės sutarties sąlygose.

sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys parinktys tomske

Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama padėti perkančiosioms organizacijoms tinkamai taikyti teisės aktus keičiant pirkimo sutartis, parengė Sutarčių keitimo gaires toliau — Gairės.

Gairėse apžvelgiami atvejai, kada galiojančių sutarčių sąlygų keitimas yra galimas be naujos pirkimo procedūros vykdymo, taip pat pateikiama praktinių pavyzdžių ir naudingų patarimų. Visų pirma, Viešųjų pirkimų tarnyba pabrėžia, kad pirkimo sutarties keitimo galimybė turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta pačioje pirkimo sutartyje.

variantų gama yra

Todėl perkančioji organizacija, dar prieš vykdydama viešąjį pirkimą, turėtų gerai įsigilinti į pirkimo objektą ir jo specifiką, įvertinti, ar vykdant sutartį gali atsirasti poreikis keisti sutarties sąlygas, ir nuspręsti, kokias sutarties peržiūros sąlygas ir ar pasirinkimo galimybes reikalinga įtvirtinti pirkimo dokumentuose.

Tinkamai, t. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad abstrakčios, bendro pobūdžio sutarčių sąlygų keitimo nuostatos, apimančios visus galimus atvejus, neturėtų būti formuluojamos.

opciono įvertinimas 2020 m perm prekybos kursai

Sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys atveju reikalinga įvertinti, ar atitinkamos sąlygos, leidžiančios keisti sutartį, nustatymas nepažeidžia pagrindinių pirkimų principų. Aiškiomis, tiksliomis ir nedviprasmiškomis sutarčių keitimo sąlygomis laikomos nuostatos, kai nurodyta ne tik galimybė keisti sutartį, bet ir nustatyta aiški pakeitimų apimtis, jų pobūdis bei aplinkybės, kurioms esant pakeitimai gali būti atliekami šių aplinkybių sąrašas konkrečioje sutartyje turėtų būti baigtinis, sudarytas iš aiškių ir konkrečiai apibrėžtų bei nepažeidžiančių šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros aplinkybiųtaip pat rekomenduojama įtvirtinti tikslią šių pakeitimų įforminimo tvarką.

Gairėse yra pateikiama tinkamų sutarties keitimo nuostatų pavyzdžių ir netinkamų sutarties keitimo nuostatų pavyzdžių.

Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į sutarties galiojimo, prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminą pirkimo dokumentuose. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja jo neapibrėžti konkrečia data, pavyzdžiui, darbai turi būti atlikti ikikadangi tais atvejais, kuomet užsitęsia pirkimo procedūros ir sutartis sudaroma vėliau, nei buvo planuota, sutartiniai įsipareigojimai turi būti vykdomi iki sutartyje nustatytos konkrečios datos, kuri neretai jau būna praėjusi.

Rekomenduojama terminus apibrėžti tam tikru laikotarpiu — dienomis, mėnesiais, metais, pavyzdžiui, prekių pristatymo terminas — 30 d. Gairėse taip pat pabrėžiama, kad nors teisės aktuose nėra reglamentuota, kiek kartų sutarties vykdymo metu gali būti atliekami sutarties pakeitimai dėl papildomų paslaugų, prekių ar darbų iš to paties tiekėjo įsigijimo, tačiau kiekvieną kartą atliekant sutarties pakeitimą yra svarbu užtikrinti, kad atskiro pakeitimo vertė neviršytų 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė — procentų pradinės sutarties vertės.

Pažymėtina, kad, keičiant sutartis, sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys į prieš tai atliktų pakeitimų vertes, t.

Pirkimo sutarčių keitimas sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys nenumatytų aplinkybių Teisės aktai numato, kad pirkimo sutartis taip pat gali būti keičiama, kai būtinybė keisti sutartį atsiranda dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus pirkimo vykdytojas pagrįstai negalėjo numatyti, t.

Prieš keičiant pirkimo sutartį dėl atsiradusių galimai nenumatytų aplinkybių, yra reikalinga vertinti ne tik aplinkybes, kurių pirkimo vykdytojas negalėjo numatyti, bet privalo būti tenkinamos ir sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys 2 teisės aktuose numatytos privalomos sąlygos abi kartu : sutarties pakeitimas negali iš esmės pakeisti sutarties pobūdžio.

Pirkimo sutarties šalies keitimo galimybės Teisės aktuose yra įtvirtinti atvejai, kada pirkimo sutarties šalis gali būti keičiama kita sutarties šalimi: kai tiekėjo keitimo galimybė buvo iš anksto aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta pirkimo dokumentuose.

Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Pažymėtina, kad galimybė pagal šį papunktį keisti sutarties šalį — labai ribota, tačiau vienu iš pavyzdžių galėtų būti laikoma situacija, kai vykdant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą yra numatoma galimybė pakeisti sutarties šalį, t. Vadovaujantis šia nuostata, keisti tiekėją nauju tiekėju galima ir tais atvejais, kai toks pakeitimas nors ir nebuvo nustatytas pirkimo dokumentuose ir sutartyje, tačiau naujasis tiekėjas, kuris, pavyzdžiui, gali būti sukurtas kaip naujas subjektas po reorganizavimo, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas bei atitinka sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys dokumentuose pagrindiniam tiekėjui nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; tiekėjas gali būti keičiamas ir tuo atveju, kai pirkimo vykdytojas prisiima tiekėjo įsipareigojimus subtiekėjų atžvilgiu tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais.

Teisės aktuose yra numatyta galimybė pirkimo vykdytojui tiesiogiai sumokėti subtiekėjui už jo tinkamai patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus.

Dividendinis investavimas - Kaip uždirbti iš dividendų?

Jeigu tai leidžiama dėl sutarties pobūdžio, pirkimo dokumentuose nustačius tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, sutarties pakeitimas, kai pirkimo vykdytojas prisiima įsipareigojimus subtiekėjų atžvilgiu, yra galimas.

Subtiekėjui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys, turėtų būti sudaroma trišalė sutartis tarp pirkimo vykdytojo, sutartį sudariusio tiekėjo ir subtiekėjo, kurioje, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus, būtų aprašyta atsiskaitymo su subtiekėju tvarka nurodomi atsiskaitymo terminai, banko sąskaitos numeris, pan.

  • Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • T dvejetainiai variantai
  • Abstrakčios sutarties keitimo sąlygos – Viešųjų pirkimų tarnyba

Gairėse taip pat išsamiai ir su pavyzdžiais yra aptariamos de minimis sutarčių keitimo galimybės bei kiti, neesminiai pirkimo sutarčių keitimai.

Visą Gairių tekstą galite rasti čia.