Rašyti atsiliepimą

Žvaigždžių eurų kursas, Nuorodos kopijavimas

Įvedus eurą, galvą sukti tenka ir dėl kitokio valiutų kursų skelbimo

Spausdinti Da­bar­ti­nis sta­bi­lus eu­ro ir li­to san­ty­kis ga­li lik­ti tik mi­ra­žas tuo me­tu, kai Lie­tu­va bus pa­si­ren­gu­si įsi­ves­ti bend­rą ES va­liu­tą. Ga­lu­ti­nį abie­jų va­liu­tų san­ty­kį nu­sta­tys ne mū­sų ša­lies, o ES ins­ti­tu­ci­jos. Šiuo me­tu li­to ir eu­ro kei­ti­mo kur­sas yra fik­suo­tas.

žvaigždžių eurų kursas

Dar m. Lie­tu­vos ban­kas nu­sta­tė ofi­cia­lų dvie­jų va­liu­tų san­ty­kį - eu­ras ly­gus 3, li­to. Pask­li­dus kal­boms, jog li­tas bus at­sie­tas nuo eu­ro ir ga­li­ma na­cio­na­li­nės va­liu­tos de­val­va­ci­ja, ša­lies, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vai ir eko­no­mis­tai ti­ki­no, kad eu­ro ir li­to san­ty­kis iš­liks ne­pa­ki­tęs iki tol, kol bus įves­tas eu­ras.

Jie at­me­tė bet ko­kias spe­ku­lia­ci­jas, kad eu­ro kur­sas prieš pat įve­dant bend­rą ES va­liu­tą ga­li bū­ti kei­čia­mas, o litas devalvuotas.

žvaigždžių eurų kursas

Tačiau eu­ro įve­di­mo tai­syk­lės ir są­ly­gos sa­ko ką ki­ta. Slo­va­ki­ja už­va­kar ga­vo ES Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų mi­nist­rų ta­ry­bos Eco­fi­no lei­di­mą nuo ųjų sau­sio 1-osios įsi­ves­ti eu­rą. Kar­tu bu­vo pa­skelb­tas kur­sas, ku­riuo Slo­va­ki­jos kro­nos bus kei­čia­mos į eu­rus - 30, kro­nos už eu­rą.

Ge­gu­žę Slo­va­ki­jos kro­nos kur­sas bu­vo pa­di­din­tas iki 30, kro­nos už eu­rą. Slo­va­ki­jos fi­nan­sų mi­nist­ras Jánas Po­čia­te­kas džiau­gė­si, kad pa­vy­ko iš­si­de­rė­ti di­džiau­sią ga­li­mą kur­są.

realios pajamos už paspaudimus internete

Ant­ra­die­nį Bra­tis­la­vo­je už žvaigždžių eurų kursas eu­rą bu­vo mo­ka­ma 30, Slo­va­ki­jos kro­nos, pa­ly­gin­ti su 30, kro­nos už eu­rą kur­su pir­ma­die­nį. Siū­ly­mą, ko­kiu san­ty­kiu tu­rės bū­ti kei­čia­mos kro­nos į eu­rus, Eco­fi­nui tei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja EK.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Ša­lis na­rė, pre­ten­duo­jan­ti įsi­ves­ti eu­rą, ga­li ne­su­tik­ti su siū­ly­mu ir de­rė­tis. Iki šiol Slo­va­ki­jos kro­nos kur­sas ne­bu­vo fik­suo­tas eu­ro at­žvil­giu. Ta pa­ti pro­ce­dū­ra lau­kia ir Lie­tu­vos, jei ji ku­rią nors die­ną pa­ga­liau ati­tiks Mast­rich­to kri­te­ri­jus ir pre­ten­duos įsi­ves­ti eu­rą. EK Eco­fi­nui ga­lės pa­siū­ly­ti vi­siš­kai ki­tą eu­ro ir li­to kei­ti­mo kur­są, nei yra šiuo me­tu, o ta­ry­ba, ži­no­ma, tu­ri tei­sę priim­ti sa­vo spren­di­mą.

O EK, kai ES na­rė ren­gia­si įsi­lie­ti į eu­ro zo­ną, tu­ri tei­sę pa­siū­ly­ti ga­lu­ti­nį va­liu­tos kei­ti­mo kur­są, ku­ris tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas Eco­fi­no.

  • Kaip užsidirbti pinigų investicijoms į internetą
  • Forumas, kaip užsidirbti pinigų internete su priedais
  • 2 eurų proginės monetos – Vikipedija

To­kią tvar­ką nu­ma­to ES su­tar­tis. Ne­no­riu spe­ku­liuo­ti žvaigždžių eurų kursas klau­si­mu, ta­čiau to­kios yra tai­syk­lės", - pir­ma­die­nį vė­lai va­ka­re vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­tvir­ti­no EK na­rys, at­sa­kin­gas už eko­no­mi­ką ir pi­ni­gų po­li­ti­ką, Joa­quí­nas Al­mu­nia.