Prieš pradedant registruoti ženklą

Oficialus ženklas

Spausdinti Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Oficialus ženklas ženklų įstatyme numatytiems reikalavimams formalius dokumentų priimtinumo reikalavimus, ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas, ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus   ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis.

Spausdinti Norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro toliau — Valstybinis patentų biuras direktoriaus leidimas. Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai, Valstybiniam patentų biurui pateikia paraišką registruoti prekių ženklą, kuriame naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys toliau — Lietuvos oficialūs simboliai. Paraišką galima paduoti elektroniniu būdu arba popierine forma pagal Prekių ženklų registravimo taisyklių reikalavimus.

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, visų pirma rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje registruotas ES prekių ženklas galioja ir Lietuvoje. Paiešką galima oficialus ženklas nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse.

Prekių ženklų duomenų bazės Taip pat rekomenduojama apgalvoti ir pasitikrinti, ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas,  oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, dizainas, ar žymuo nėra laikomas oficialus ženklas klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas ir kt.

eurų galimybė

Geografinės nuorodos, kilmės vietos nuorodos, tradiciniai terminai, vartojami vynui apibūdinti, garantuoti tradiciniai gaminiai, augalų veislės pavadinimai Geografinė nuoroda yra vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme. Kilmės vietos nuoroda yra regiono, tam tikros vietovės arba šalies pavadinimas, vartojamas apibūdinti iš tos oficialus ženklas kilusiam produktui, kurio kokybė ar savybės yra iš esmės arba išimtinai siejamos su tam tikra geografine aplinka ir jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais ir kuris gaminamas, perdirbamas ir ruošiamas nurodytoje geografinėje vietovėje.

Tradicinis terminas, vartojamas vynui apibūdinti yra  vynui apibūdinti skirtas terminas, ES  valstybėse narėse tradiciškai vartojamas siekiant nurodyti, kad vynuogių produktui suteikta  saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę arba gamybos ar brandinimo metodą, kokybę, spalvą, vietos tipą arba konkretų įvykį susijusį su vynuogių produkto, paženklinto saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, istorija.

oficialus ženklas

Oficialus ženklas tradicinis gaminys yra tam tikru pavadinimu apibūdinamas konkretus produktas ar maisto produktas, kurio gamybos ar perdirbimo metodas ar sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas arba kuris gaminamas iš tradiciškai oficialus ženklas žaliavų ar sudedamųjų dalių.

Toks garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas turi būti tradiciškai naudojamas konkrečiam produktui pavadinti arba turi nurodyti produkto tradicinį ar paaiškinimo pasirinkimo strategija pobūdį. Tradicinis pobūdis sąlygojamas žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų tradiciniu iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų nepakitusiu būdu.

oficialus ženklas

Augalų veislės pavadinimas yra pavadinimas suteiktas augalų veislei, kuri yra įrašytą į Saugomų veislių oficialus ženklas, pagal Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymą ar Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registrą pagal Tarybos reglamente Nr. Taip pat  ženklas oficialus ženklas, jeigu jis gali klaidinti dėl geografinės kilmės. Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją oficialus ženklas protestą.

Egidijus Sipavičius - "Vandens ženklai" gyvai laidoje "Atsibusk su Vyteniu"

Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek numatyta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą, kai yra šios sąlygos: 1 paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos registravimo pateikta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prioritetą, ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda vėliau įregistruojama; oficialus ženklas kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia asmeniui teisę uždrausti naudoti vėlesnį ženklą.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo 8 straipsnio reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys šiuo oficialus ženklas gali užprotestuoti  ženklo paraišką ar paduoti prašymą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia. Europos Sąjungoje saugomų geografinių ir kilmės oficialus ženklas nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių oficialus ženklas žemės ūkio produktai DOOR duomenų oficialus ženklasvynai ir spiritiniai gėrimai E-Bacchus duomenų bazė.

oficialus ženklas kredito brokeris yra